Objednávky

Jsou přijímány vždy pouze písemnou nebo elektronickou formou (poštou, e-mailem a pod.). Pro objednání zboží lze použít i náš internetový obchod (www.mk-nabytek.cz), kde je prezentován veškerý sortiment zboží z aktuálního katalogu. Objednávky jsou vyřizovány průběžně dle pořadí, v jakém byly doručeny, s ohledem na aktuální stav skladových zásob

Dodací lhůty

Vaše objednávky se snažíme vyřizovat neodkladně (resp. po úhradě zálohové faktury), v případě přechodného vyprodání nejpozději do osmi týdnů. V případě zkrácených dodacích lhůt u vybraných nábytkových řad (viz. dodací lhůta uvedená v katalogu u příslušného typu nábytku), se touto lhůtou rozumí termín připravení objednaného zboží k expedici, resp. předání zákazníkovi, který si zajišťuje dopravu vlastními prostředky. V případě využití naší bezplatné přepravy, se termín dovozu tohoto zboží řídí naším standardním přepravním harmonogramem. U atypických prvků, speciálních služeb a při dodávkách velkých celků je konkrétní termín dodávky individuálně upřesněn po dohodě se zákazníkem.

Ceny zboží

Jsou vždy uvedeny bez DPH, u jednotlivých prvků samostatně. Vyhrazujeme si právo jejich korekce v souvislosti s použitím odlišných výrobních materiálů, nebo případnou změnou měnového kurzu u dovozového zboží. Korekce cen by však v žádném případě neměly podstatně ovlivnit základní cenovou hladinu výrobku. Při odběrech většího množství zboží lze individuálně sjednat jednorázové množstevní slevy.

Doprava

V rámci námi poskytovaných služeb zajišťujeme dopravu objednaného zboží na kterékoli místo v ČR vlastními prostředky zdarma. Přesný termín dodávky je se zákazníkem předem individuálně sjednán.

Montáž

V případě zájmu provádíme montáž a instalaci zakoupeného zboží v prostorách zákazníka. Charakter zboží a náročnost jeho montáže totiž předpokládá, že zboží bude montováno a instalováno pouze subjektem k tomu dostatečně odborně způsobilým.

 

 

Obchodní podmínky

Jsou přijímány vždy pouze písemnou nebo elektronickou formou (poštou, faxem, e-mailem a pod.). Pro objednání zboží lze použít i náš internetový obchod (www.mk-nabytek.cz), kde je prezentován veškerý sortiment zboží z aktuálního katalogu. Objednávky jsou vyřizovány průběžně dle pořadí, v jakém byly doručeny, s ohledem na aktuální stav skladových zásob

I. Obecná ustanovení

Dodavatelsko-odběratelské vztahy mezi společností MK-nábytek s.r.o., IČO 19450001, se sídlem Žižkova 978, 580 01 Havlíčkův Brod, zapsanou v obchodním rejstříku, spis. značka C 51412 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové - dále jen prodávajícím a jejími obchodními partnery, zákazníky - dále jen kupujícími, se řídí těmito obchodními podmínkami, nedohodnou-li se obě smluvní strany v konkrétním případě výslovně jinak. Taková dohoda však musí mít vždy písemnou formu. Tyto obchodní podmínky tvoří jako nedílná součást přílohu příslušných smluvních instrumentů (zejména kupních smluv, atd.), uzavíraných mezi prodávajícím a kupujícím. K uzavírání příslušných smluv dochází na základě písemných objednávek konkrétního kupujícího, které, potvrzené prodávajícím, tvoří přílohu takové smlouvy, jako její nedílná součást. Prodávající standardně dodává zboží v sortimentu uvedeném v prodejním katalogu na příslušné období, jakékoli odchylky, týkající se atypického barevného, technického a konstrukčního provedení, musí být s prodávajícím projednány vždy předem a musí být vyznačeny v objednávce kupujícího. Prodávající je oprávněn činit technické změny, vyvolané inovacemi sortimentu zboží. Barevné odstíny zboží uvedeného v katalogu prodávajícího jsou vzhledem k barevným posunům při výrobě katalogu pouze orientační, což kupující bere na vědomí. Kupující má možnost si od prodávajícího vyžádat zapůjčení vzorku materiálu, z něhož je zboží vyrobeno.

II. Předmět dodávky zboží

Předmětem příslušné dodávky je zboží, přesně specifikované v písemné objednávce kupujícího, která, potvrzená prodávajícím, je nedílnou součástí příslušné smlouvy. Zboží je kupujícím specifikováno dle objednacích čísel zboží, uvedených na webových stránkách prodávajícího, kde je objednaný druh zboží také popsán, případně též dle jiných dispozic poskytnutých prodávajícímu kupujícím. Potvrzením objednávky kupujícího se pro účely těchto obchodních podmínek rozumí zaslání návrhu příslušné kupní smlouvy prodávajícím kupujícímu nebo odsouhlasení zaslané objednávky prodávajícím popř. odsouhlasení nabídky kupujícím.

III. Termín dodávky

Termínem dodávky se rozumí den předání zboží kupujícímu v místě dodávky, uvedeném v příslušné kupní smlouvě. Dodací lhůta počíná běžet ode dne, kdy je prodávajícímu doručena písemná a kupujícím podepsaná akceptace návrhu příslušné kupní smlouvy, tedy ode dne, kdy prodávající obdrží příslušnou kupujícím podepsanou kupní smlouvu. Prodávající uskuteční dodávku zboží dle svých skladových možností, nejpozději však v termínu uvedeném v příslušné kupní smlouvě. Pokud z jakéhokoliv důvodu k dodávce zboží do takového termínu nedojde, stanoví prodávající náhradní termín dodávky zboží, a to nejpozději do 14-ti kalendářních dnů po obdržení písemné upomínky ze strany kupujícího. O novém termínu dodávky zboží prodávají kupujícího vyrozumí, a to nejpozději jeden den před dnem dodávky. Kupující se zavazuje ve výše uvedených termínech příslušnou dodávku zboží převzít, nebo její převzetí zajistit a vytvořit pro to odpovídající podmínky (např. vjezd, zaparkování vozidla prodávajícího, skladovací prostory, v případě montáže zboží pracovníky prodávajícího i zpřístupnění a vyklizení vybavovaných prostor). Kupující se dále zavazuje prodávajícímu poskytnout k předání zboží potřebnou součinnost a převzetí zboží prodávajícímu písemně potvrdit podle pokynů prodávajícího. Pokud kupující poruší své povinnosti uvedené v tomto článku, je prodávající oprávněn dodávku zboží v uvedeném termínu nerealizovat a k dodání zboží určit nový termín s tím, že kupující je v takovém případě povinen uhradit prodávajícímu přepravní náklady ve výši 12,-- Kč za každý, i jen započatý kilometr přepravy zboží na místo dodávky v nově určeném termínu.

IV. Doprava zboží

Prodávající zajistí, dle svých přepravních kapacit, dopravu příslušného zboží do "místa dodávky", uvedeného v příslušné kupní smlouvě. Doprava zboží je prodávajícím realizována na území ČR na náklady prodávajícího, a to bez ohledu na množství dopravovaného zboží, s výjimkou případů uvedených v předcházejícím článku. Pokud má být zboží dodáno kupujícímu mimo území ČR, bude provedení a cena dopravy předmětem příslušného samostatného ujednání prodávajícího s kupujícím.

V. Montáž zboží

Zboží uvedené v příslušném prodejního prodejním katalogu prodávajícího je dodáváno prodávajícím zpravidla v demontovaném stavu. Charakter zboží a náročnost jeho montáže totiž předpokládá, že zboží bude montováno a instalováno pouze subjektem k tomu dostatečně odborně způsobilým a nikoli kupujícím, jeho vlastními silami, což kupující bere na vědomí. Prodávající za úplatu zajistí montáž a instalaci dodávaného zboží v prostorách určených kupujícím s tím, že kupující je oprávněn sjednat montáž a instalaci příslušného zboží též se třetí osobou, která k tomu bude dostatečně odborně způsobilá. Je nezbytně nutné, aby montáž zboží byla provedena odpovídajícím způsobem proškolenými pracovníky, disponujícími rovněž příslušným technickým vybavením. V případě, že kupující trvá na tom, že si montáž provede vlastními silami, prodávající nenese odpovědnost za škody vzniklé nesprávným postupem při montáži, neodborným zacházením se zbožím, případně za ztrátu jednotlivých komponentů. Kupující bere současně na vědomí, že případné reklamace zboží dodaného prodávajícím mohou být uznány pouze za předpokladu, že závada nebyla způsobena neodbornou manipulací se zbožím, chybným montážním postupem, nebo ztrátou jednotlivých komponentů.

VI. Cena zboží

Kupní cenou zboží se rozumí cena uvedená na webových stránkách prodávajícího + daň z přidané hodnoty v zákonné výši. Pokud není uvedeno jinak, vztahují se uvedené ceny zboží na jeho typové provedení zobrazené ne webových stránkách prodávajícího. U odlišného provedení zboží, než je prezentováno na webových stránkách prodávajícího, je nutné jeho konkrétní cenu projednat předem s prodávajícím.

VII. Platební podmínky

Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu za dodané zboží a cenu za případné další služby provedené prodávajícím buď formou hotovostní platby při předání a převzetí dodávky příslušného zboží, nebo formou zálohové platby ve výši celkové kupní ceny včetně příslušné DPH předem, s následným vyúčtováním formou daňového dokladu po realizaci dodávky a případných služeb. Pokud není uhrazena uvedené zálohová platba kupujícím do sjednaného termínu dodávky zboží, prodávající není povinen tuto dodávku v tomto termínu realizovat s tím, že termín dodávky se automaticky prodlužuje. Po úplném uhrazení uvedené zálohy kupujícím, prodávající určí náhradní termín dodávky zboží.

VIII. Zrušení smlouvy

Kupující je oprávněn stornovat svou objednávku zboží až do doby než je prodávajícímu doručena akceptace návrhu příslušné smlouvy ze strany kupujícího, tedy až do dne, kdy prodávající obdrží příslušnou, kupujícím podepsanou smlouvu, čímž je příslušná smlouva účinně uzavřena. Kupující je oprávněn již uzavřenou příslušnou smlouvu zrušit zaplacením částky odpovídající 30 % ceny zboží jako odstupného spolu s doručením písemného oznámení o takovém způsobu zrušení smlouvy prodávajícímu. Pokud je ovšem předmětem dodávky zboží, u nějž byly sjednány mezi prodávajícím a kupujícím odchylky týkající se atypického, nestandardního, barevného, technického a konstrukčního provedení zboží ve smyslu čl. I. těchto podmínek, je kupující oprávněn příslušnou uzavřenou smlouvu zrušit zaplacením částky odpovídající 70 % ceny zboží jako odstupného spolu s doručením písemného oznámení o takovém způsobu zrušení smlouvy prodávajícímu.

IX. Záruční podmínky

Prodávající poskytuje záruku za jakost jím dodávaného zboží v délce24 měsíců, není-li v příslušném prodejním katalogu prodávajícího uvedena záruční lhůta delší. Záruka se nevztahuje na mechanická poškození, vzniklá v důsledku nesprávného skladování, užívání, přepravy, případně neodborné montáže zboží ze strany kupujícího. Záruka se rovněž nevztahuje na vady způsobené nesprávným používáním, použitím nepřiměřeného násilí a obvyklým opotřebením zboží. Kupující je povinen si při převzetí kvalitu a vlastnosti zboží řádně zkontrolovat a případné zjevné vady vyznačit na příslušný dodací doklad. Část zboží, kterého se vada týká má kupující právo odmítnout převzít. Prodávající je povinen na vyžádání poskytnout kupujícímu nezbytnou součinnost při přejímací kontrole zboží (odstranit přepravní obaly, poskytnout doplňující informace apod.). Skryté vady zboží je kupující povinen uplatnit vždy písemnou formou bez zbytečného odkladu po jejich zjištění v sídle prodávajícího. Způsob posouzení reklamace určí prodávající, není-li mezi oběma smluvními stranami sjednáno jinak. Kupující je povinen na výzvu prodávajícího dopravit reklamované zboží na nejbližší provozovnu prodávajícího za účelem posouzení oprávněnosti reklamace. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na bezplatnou opravu zboží, nebo jeho části, případně jeho výměnu, je-li reklamovaná vada neodstranitelná nebo se reklamovaná vada vyskytla v průběhu záruční lhůty u stejného výrobku opakovaně. V případě neodstranitelné nebo opakované závady má kupující právo jednostranně od příslušné kupní smlouvy odstoupit a prodávající je povinen kupujícímu neodkladně vrátit uhrazenou kupní cenu za reklamované zboží, nebo jeho část.

X. Výhrada vlastnictví a nebezpečí škody na zboží

Vlastnické právo ke zboží dodanému prodávajícím kupujícímu přechází na kupujícího vždy až úplným, řádným a včasným zaplacením celé kupní ceny. Nebezpečí škody na předmětu dodávky nese kupující od okamžiku převzetí příslušného zboží od prodávajícího.

XI. Právní vztahy

Právní vztahy těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnou kupní smlouvou uzavřenou mezi prodávajícím a kupujícím a příslušnými právními předpisy souvisejícími. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, www.coi.cz